Debatt: Ännu mer kunskap för en god och jämlik vård i Sörmland

I höstas startade landets regioner med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Syftet är att ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem ska bli ännu bättre. Från Sörmlands sida har vi särskilt drivit på så att inte bara regionerna utan även våra kommuner ingår som självklara parter i det gemensamma arbetet.

(Publicerad i bl.a. Katrineholms-Kuriren 2019-04-02)

Kunskapsstyrning innebär ett systematiskt arbete för att vårdpraxis ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Målen är:

• en kunskapsbaserad och jämlik vård genom ökad användning av bästa tillgängliga kunskap
• snabb och likvärdig tillgång till nya effektiva behandlingsmetoder genom ett ordnat införande
• bra samarbete och samordning inom och mellan nationell, regional och lokal nivå

En utvecklad kunskapsstyrning skapar värde för individer, patientgrupper och för samhället i stort, i form av:

• bättre hälsa och funktionsförmåga
• ökad livskvalitet
• en bättre individanpassad vård och omsorg
• minskat produktionsbortfall

Den nationella kraftsamlingen är fortfarande under uppstart. Det är en stor och komplex omställning som pågår. Dock beskriver SKL redan nu ett imponerande arbete i de 24 nationella programområden och de sju samverkansgrupper som startats.

Vi kommer att fortsätta jobba hårt för en hälso- och sjukvård där bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte. Genom uppföljning och analys av resultaten ska vi ständigt lära och förbättra vården. I Sörmland och våra kommuner, såväl som i landet som helhet.

Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande
Jonas Lindeberg (VfP) regionråd
Mattias Claesson (C) regionråd

facebook Twitter Email