Fler poliser i Södermanland

Regeringens satsning på polisen bär frukt. Målsättningen är 10000 fler polisanställda fram till och med 2024. Vid halvårsskiftet i år hade antalet anställda ökat med 7 000 personer. I Södermanlands län har antalet polisanställda ökat med hela 18 procent, nu i september, jämfört med januari 2017.

Antalet polisanställda i länet är idag 607 personer, jämfört med 511 i januari 2017. En skillnad på närmare hundra personer. Av dessa är 42 personer utbildade poliser.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten. Den innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. Vid halvårsskiftet uppgick ökningen till mer än 7 000 anställda. För att finansiera satsningen har anslaget ökats kraftigt. Under 2022 föreslår regeringen att Polismyndigheten ska kunna disponera nästan 33 miljarder kronor. Det är ca 8,3 miljarder mer än 2018. Två helt nya polisutbildningar har startat och båda har redan levererat sina första kullar poliser.

Här är några av den S-ledda regeringens satsningar på polisen:

Fortsatt utbyggnad av polisen: Befolkningen i Sverige ökar och brottsligheten förändras. Det innebär att polisen fortsatt behöver ökade resurser. Sedan tidigare finns det beslutat en ökning av anslaget med 1 650 miljoner kronor från 2021 till 2022 för fortsatt utbyggnad av Polismyndigheten. För 2023 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 ytterligare tillskott för tillväxten på 2 miljarder kronor.

Förbättring av polisens tekniska förmåga: Hemlig dataavläsning är ett viktigt hjälpmedel för Polismyndigheten för att avlyssna kriminellas kommunikation i syfte att avstyra och klara upp grova brott. Vidare ska mer kamerabevakning öka tryggheten genom att Polismyndigheten snabbare kan följa händelseförlopp och identifiera misstänkta gärningspersoner. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2022 att 400 miljoner kronor ska tillföras från och med 2022 för att öka Polismyndighetens tekniska förmåga. Tillskottet ska även möjliggöra en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Stärkt rättsväsende: När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 satsningar för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Den S-ledda regeringen har dessutom tagit initiativ till fler än 60 straffskärpningar. Bland annat är straffet för grovt vapenbrott höjt så att det idag automatiskt blir häktning.

 

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Den S-ledda regeringen har dessutom tagit initiativ till fler än 60 straffskärpningar. Bland annat är straffet för grovt vapenbrott höjt så att det idag automatiskt blir häktning.

Redan i årets höst­ändrings­budget utökades Polis­myndig­hetens anslag med 500 miljoner kronor under 2021. Detta för att säker­ställa fortsatt tillväxt och minska risken för att årets beräk­nade under­skott inver­kar på Polis­myndig­hetens möjlig­het att före­bygga, utreda och beivra brott.

Under 2021 har utgifterna för Polis­myndig­heten blivit större än vad som tidigare var beräknat. Det beror bland annat på Polis­myndig­hetens ökade kost­nader i sam­band med deras utökade ansvar att upp­rätt­hålla inrese­förbudet från de nordiska grann­länderna, övriga EU-medlems­stater samt tredje land som regeringen infört på grund av den rådande pande­min. Under­skottet beror även på att antalet polis­anställda har ökat i något snabbare takt än beräknat.

–  Regeringen fortsätter nu sin satsning på fler polis­anställda med full kraft. Med fler poliser kan vi bygga ett tryggare sam­hälle där fler brott kan bekäm­pas, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Källa polissiffror: Polismyndigheten

Fotograf: Jonas Hasselqvist

facebook Twitter Email