#metoo

Handlingsplan för hantering av sexuella trakasserier och sexism inom Socialdemokraterna i Sörmland

#metoo-kampanjen med start under hösten 2017 har synliggjort att det är vanligt förekommande att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp.

Inom det Socialdemokratiska partiet råder nolltolerans för alla former av sexuella trakasserier och *sexism. Vi har alla ett ansvar att motarbeta varje tendens till trakasserier och sexism i de sammanhang  vi verkar.

Till stöd för den som i vårt partidistrikt har utsatts eller framöver utsätts för sexuella trakasserier och/eller sexism i sammanhang där hon deltar som medlem av Socialdemokraterna i Sörmland eller i sitt uppdrag som förtroendevald har partidistriktet inrättat en särskilt grupp med två kvinnor som mottagare av  #metoo-berättelser. Gruppen är direkt underställd VU med ordförande och försteombudsman som kontaktpersoner.

Gruppens som nås på metoo@sormland.sap.se har till uppgift är att vara tillgänglig för den medlem som vill berätta om händelser av #metoo- karaktär.

Möjlighet att samtala per telefon eller genom personligt möte med en av gruppens kvinnor finns.

Gruppen lyssnar, stödjer och bedömer tillsammans med medlemmen om berättelsen ska föranleda annan åtgärd som t ex polisanmälan och om VUs kontaktpersoner ska informeras. Tystnadsplikt tillämpas. Det är endast på medlemmens uttalade önskan som information lämnas vidare.

I de ärenden som VU ges information tar VU ansvar för att samtal med den utpekade kommer till stånd. VU gör en samlad bedömning om eventuella åtgärder ska vidtas.

Arbetarekommunerna ansvarar för att handlingsplanen om information om hur #metoo-ärenden hanteras sprids till samtliga grundorganisationer.

 

 

 

* sexism: diskriminering, förtryck eller utnyttjande av människor på grund av könstillhörighet.

facebook Twitter Email