Mer resurser och samarbete för ett friskare Sörmland

Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för att leda och utveckla Region Sörmland. Med ett tydligt medborgarperspektiv ser vi till att sörmlänningarnas bästa är fokus i varje beslut. Vi är fast beslutna om att nå visionen ”Sveriges friskaste län”. Hälso- och sjukvården är fortsatt regionens huvuduppgift och i vår budget för 2019 får vården en halv miljard mer. Regional utveckling och kollektivtrafiken är andra viktiga områden som Region Sörmland har ansvar för.

Invånarnas skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. Det ska vara ordning och reda. Med en ansvarsfull ekonomisk politik, där vi bland annat minskar kostnaderna både för regionens administration och för de politiska organisationerna, frigörs resurser till våra kärnverksamheter. Nya förbättrade styrmodeller vid budgetering förenklar och skapar tydligare spelregler för våra verksamheter. Genom att hitta nya effektivare arbetssätt används resurserna på bästa sätt. Glädjande är att kostnaden för inhyrd personal minskat.

Regionens strategi Framtidens Hälso- och sjukvård 2.0 är styrande i arbetet med att förbättra vården. Vi kraftsamlar särskilt kring förebyggande och hälsofrämjande arbete. Personcentrerad vård, utbyggd primärvård, patienter med komplexa behov och stärkt närvård är andra prioriterade områden. Hit hör också utökad digitalisering och främjandet av det goda och närvarande ledarskapet.

Vi ska stärka medborgarnas förtroende för den sörmländska vården, korta väntetiderna och stärka samarbetet mellan våra kommuner och regionen. Rätt kompetens på rätt plats och nya yrkesgrupper bidrar till att avlasta för befintlig personal. Den sörmländska vården ska vara säker.

Personalen är vår främsta resurs. Personalens kompetensutveckling fortsätter vara en prioriterad del i vår verksamhet. Trygghet och trivsel är viktiga ledord – både för vår personal och för patienterna. Vi är mycket stolta över de goda resultaten i vår medarbetarenkät. Men vi slår oss inte till ro – vi ska fortsatt utveckla Region Sörmland och bli en ännu attraktivare arbetsgivare – där de anställda känner stolthet och arbetsglädje.

Framtidens utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård, inte minst vad gäller demografi, tillgängligheten till vården och kompetensförsörjningen är en nationell angelägenhet. Här behöver vi samarbeta och samverka – både nationellt, regionalt och lokalt.

Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande

Jonas Lindeberg (VfP) regionråd

Mattias Claesson (C) regionråd

facebook Twitter Email