Nu stärker vi Sörmlands arbete mot självmord

Suicid är den slutliga konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt både för den drabbade och för dennes anhöriga. I valrörelsen drev vi socialdemokrater frågan om att införa en nollvision för suicid - med det långsiktiga målet att ingen ska begå självmord eller skadas allvarligt till följd av självmordsförsök. Nu blir denna nollvision verklighet.

Det är ungefär fyra gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken. Ungefär 1200 personer per år i Sverige. Räknar vi i de osäkra självmorden ligger siffran runt 1500. Som om inte detta vore allvarligt nog; enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är antalet personer med självmordsförsök många fler än antalet fullbordade självmord. För varje självmord registreras ungefär fem slutenvårdade självmordsförsök. Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill.

I Region Sörmland har vi mellan åren 2013-2018 bedrivit ett nationellt och internationellt uppmärksammat arbete med syfte att höja kompetensen om suicidprevention och stärka samverkan mellan berörda parter. Ett större kontaktnät är uppbyggt med bland andra Räddningstjänsten, polisen, skolor, frivilligföreningar och Försäkringskassan. Många kompetenshöjande insatser riktade mot kommunerna och regionen har genomförts. Nu tar vi nästa viktiga steg.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser spelar stor roll. Vi måste arbeta aktivt för att motverka utanförskap och mobbning, samt alla former av våldshandlingar som leder till trauma och psykiska ohälsotillstånd. Vårt nyinrättade Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en av många pusselbitar i det arbetet.
I de akuta situationerna kan god samordning och genomtänkta rutiner vid utalarmering av polis, räddningstjänst och ambulans rädda liv. Då är också bemötandet avgörande, att verkligen lyssna på en människa som tänker på självmord.

Arbetet med en nollvision i Sörmland innebär höjd ambitionsnivå inom en rad områden, bland annat personella resurser och fortsatta utbildningsinsatser. Vi är idag glada att kunna meddela Regionstyrelsens beslut: Att regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på nollvision för suicid. Arbetet ska fortlöpande rapporteras till regionstyrelsen och visionen ska finnas på plats den sista oktober 2019.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email