Politik gör skillnad

Under dagens landstingsstyrelse informerades styrelsen bland annat om två statsbidrag och vad det inneburit för Landstinget Sörmland under 2018. Med tanke på den budget som nyligen fick gehör i riksdagen så är det angeläget för oss att visa på att vilken regering som styr Sverige påverkar Sörmland.

Statsbidragen handlar om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa med fokus på neonatalvården samt en tilläggsöverenskommelse för Patientmiljarden under 2018. Tilläggsöverenskommelsen för Patientmiljarden har tecknats mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Du hittar hela överenskommelsen här: https://skl.se/download/18.3360fad81640bbd2a4a1a906/1529328720330/10-2018-WEBB-Tillaggsoverenskommelse%20Patientmiljarden.pdf

Resurserna ska ge förutsättningar att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och korta väntetiderna. Varje landsting/region får en summa pengar utifrån deras befolkningsmängd. För Sörmlands del innebar det cirka 17 miljoner kronor. Under årets gång har patientmiljarden i huvudsak använts till följande:

  • Helg-operationer på Nyköpings lasarett där det funnits behov av att öka tillgängligheten till operation/behandling
  • Extra tillskott för att klara planerad verksamhet under sommaren 2018, främst genom bemanning
  • Behov av extra resurser riktade för att korta väntetiderna för barn och unga som väntar på neuropsykiatrisk utredning
  • Korta väntetiderna för hörapparatsutprovning och kataraktoperationer på öron och ögonkliniken

Satsningarna som regeringen genomfört visar återigen på vikten av att vi även i fortsättningen behöver har en socialdemokratiskt ledd regering som väljer att investera i vården istället för att sänka skatten för dem som tjänar allra mest. Det råder inga tvivel om att vilka som innehar regeringsmakten påverkar våra möjligheter att erbjuda en trygg och jämlik vård, säger Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande.

Målet med en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa är att skapa en mer jämställd hälsa och jämlik vård. Under mars 2018 fattade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslut om en tilläggsöverenskommelse. Mer information finns här: https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2017/01/overenskommelse-ang-okad-tillganglighet-och-jamlikhet-i-forlossningsvarden-och-forstarkta-insatser-for-kvinnors-halsa-2017-2019/

Statsbidraget fördelas utifrån befolkningsstorlek och innebar cirka 38 miljoner kronor för Sörmland. Insatserna har i flera fall redan påbörjats men resurserna behövs även framöver för att kunna fullfölja de redan startade insatserna. Under hösten 2018 startades det bland annat upp ett utvecklingsarbete tillsammans med kvinnoklinikerna i länet för att på ett mer strukturerat sätt säkerställa vårdkedjan före, under och efter graviditet. Nedan beskrivs de insatser som påbörjats under 2018 inom ramen för satsningen:

  • Rekrytering av fysioterapeutinsatser planeras på neonatalavdelningen.
  • Satsningen har finansierat en ökad grundbemanning på neonatalavdelningen med 6,0 tjänst undersköterska och 7,5 tjänst sjuksköterska.
  • Utbildningsinsatser och undersköterskeutbildning inom barnsjukvården

 

Här hittar du alla beslutsärenden från dagens landstingsstyrelse: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/360479?agendaItemId=211320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email