Rapport från regionfullmäktige

Här kommer en rapport från första regionfullmäktigemötet i Sörmlands historia, Sörmlands Regionfullmäktige genomfördes i Länsmuseets Hörsal i Nyköping den 5 februari 2019. Landshövding Liselott Hagberg besökte fullmäktige och gratulerade alla förtroendevalda till deras viktiga uppdrag . Landshövdingen ser fram emot ett bra samarbete - tillsammans för Södermanlands bästa. Hon berättade om Sörmland utifrån Länsstyrelse perspektiv och att hon brinner för Sörmlands utvecklingsfrågor.


”Ett ärende som stack ut bland alla motionssvar var givetvis ”Patientavgift till digitala vårdkontakter”. Fullmäktige har nu fastslagit att det är en patientavgift på 100 kronor för digitala läkarbesök. Däremot gör vi som en del andra regioner och har avgiftsfritt för digitalt besök till sjuksköterska. Vi gör det för att det är så viktigt att patienterna får möta rätt vårdnivå”, säger Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande.

Fullmäktige fattade beslut om:

  • Patientavgifter för digitala vårdbesök som minoritetsåterremitterades debatterades återigen. Vi föreslog 100 kr för digitala läkar- och psykologbesök med start 1 juli 2019. M, SD, KD och L yrkade på att alla digitala besök skall kosta 100 kr from 1 mars. Vänsterpartiet yrkar på det ursprungliga förslaget att sörmlänningars besök ska fortsätta vara avgiftsfria och att de som ej bor i Sörmland ska betala 100 kr. En debatt följde om vad som styr patienternas besök, avgifter, tillgänglighet,  SKL rekommendationer och vem som tyckt och sagt vad tidigare. Vi kan konstatera att vi har olika ingångar i ärendet. M yrkade på propositionsvägran med att hänvisning till att V yrkande är olagligt. Det avslogs. 

Fullmäktige beslutade att bifalla Regionstyrelsens förslag.

  • 25 motioner var inlämnande, ibland dessa fanns:
  • Motion från M om mobila möjligheter till cancerbehandling, som besvarades då det redan finns vissa möjligheter till det i dag.
  • Alkoholfria skattepengar från V med förslag att alkohol aldrig ska betalas av regionen.  Den avslogs med motivering att huvudregeln redan i dag är att all representation ska vara alkoholfri det är endast regiondirektör och regionstyrelsens ordförande som i

undantagsfall kan fatta beslut om avvikelse från denna regel.

  • Motionen Personalens vaccination – vår garanti från M skapade en ordentlig debatt där delar av oppositionen hade en mycket tråkig attityd och var rätt oförskämda mot både politik och tjänstepersoner då arbetet med handlingsplan för vaccinationsskydd för personalen ifrågasattes och misstroddes.  Det blev en minoritetsåterremiss på ärendet för att oppositionen ville se det dokument som håller på att tas fram.
  • Synliggöra digitaliseringens miljö- och klimatvinster. En av många digitaliseringsmotioner denna dag med begäran om en utredning där alla möjligheter till digitalisering beaktas samt att en bedömning görs av potentiella effekter det kan få på miljö och klimat. Avslag med motivering att vi redan vet att vi med hjälp av digitaliseringen kommer att få miljövinster, vi behöver inte utreda vidare.
  • Max 2 timmars väntetid på akuten från SD. Avslag med motiveringen att det är svårt att sätta något tidsmål då väntetiden varierar mycket beroende på hur akut ärendet är och hur patientens hälsotillstånd är. Det ska vara vård efter behov inte efter ett tidsmål för   väntetid.
  • PAM-psykiatrisk akutbil från M som vill ha psykiatrisk akutbil i Sörmland som det finns i Stockholm. Förslag avslag med motiveringen att Sörmland inte har samma underlag och situation som i Stockholm. Vi behöver fortsätta utveckla det arbete vi har med mobila team och samarbetet med blåljuspersonal samt att vi ska ta fram en nollvision för suicid. Oppositionen kritiserade framtagandet av kostnadseffektivitetsberäkningar som hade begärts i minoritetsåterremissen av oppositionen. Det här är mycket känslomässigt och oerhört svårt att överhuvudtaget kostnadsberäkna. Votering begärdes och Landstingsstyrelsens förslag fick  47 röster mot oppositionens 31,  1 avstod.
  • Beslut fattades om en del resterande nya valärenden för innevarande mandatperiod.
  • 9 interpellationer var inlämnade men vi hann inte med dessa, de bordlades.


Dagens fullmäktige gick tyvärr ofta på tomgång och samma argument upprepades gång på gång från oppositionen. Deras mål verkade ha varit att försöka visa att vi i majoriteten vare sig förstår eller anser att digitaliseringen är viktig, vilket givetvis är helt felaktigt. Digitaliseringen håller på att omstöpa vårt samhälle i grunden och vi i regionen är givetvis med på den resan”, kommenterar regionrådet med särskilt samordningsansvar, Jacob Sandgren, dagens möte.

Mötet startade klockan 9.00 och var planerat att sluta omkring klockan 18.00  men det blev något senare, cirka 19:30 var det slut, trots att interpellationerna bordlades.

Alla ärenden kan du läsa på: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/414871

facebook Twitter Email