REFORMER OCH RESULTAT SEDAN 2014

Här kan du läsa om 80 exempel på reformer och resultat som den S-ledda regeringen levererat från 2014 och framåt.

JOBB OCH ARBETSMARKNAD

2014-2018

 • 300 000 fler människor i jobb.
 • Sysselsättningsgraden i åldrarna 20–64 år var den högsta i EU.
 • En historiskt stor satsning på infrastruktur och ökade resurser till järnvägsunderhåll med 47 procent.
 • Lex Laval avskaffad, svenska kollektivavtal kan krävas igen.
 • Krav på kollektivavtalsenliga villkor vad gäller lön, arbetstid och semester införs vid offentlig upphandling.
 • Investerat i ett kunskapslyft för 100 000 nya utbildningsplatser i hela landet.
 • Ett klimatpolitiskt ramverk med ambitiösa klimatmål införs.
 • Miljöbudgeten fördubblas, Klimat- och Industriklivet lanseras.

2018 och framåt

 • Kan agera kraftfullt tack vare god ekonomi och den lägsta statsskulden sen 1977.
 • 100 000 nya utbildningsplatser och 350 000 fler i arbete (sedan 2014).
 • Ett nytt system för korttidsarbete införs och hundratusentals jobb räddas.
 • Stöd till utbildning för korttidspermitterade införs.
 • A-kassan förstärks och omfattar fler. Antalet medlemmar ökar.
 • Statsbudgeten för 2021 väntas öka den ekonomiska tillväxten 2021 med 2,3 procentenheter och sänker arbetslösheten med 1,3 procentenheter. Det motsvarar 75 000 jobb.
 • Hårdare krav på arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige så att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
 • Från och med 2021 bygger vi ut Kunskapslyftet till över 144 000 platser.
 • 150 nya arbetsmiljöinspektörer och 10 000 fler inspektioner.
 • Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och exploatering av utländsk arbetskraft på svensk arbetsmarknad stoppas.

VÄLFÄRD

2014-2018

 • Över 100 000 fler anställda i välfärden ger en viktig ökning av antalet sysselsatta i kommunfinansierad verksamhet i förhållande till befolkningen.
 • Största bostadspolitiska satsningen på 20 år. År 2018 färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 och över hälften var hyresrätter.
 • Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden.
 • Steg tas för att helt avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare genom att skatten sänkts för tre av fyra pensionärer.
 • Barngrupperna i förskolan är de minsta sedan 1992.
 • Lärarlönelyftet har gett 65 000 lärare höjda löner.
 • Stora resurstillskott och 31 000 fler anställda i skolan.
 • Förbättrade skolresultat i alla internationella mätningar.

2018 och framåt

 • Historisk satsning på välfärden. Allt som allt, och inklusive extraordinära kostnader för corona, tillförde vi välfärden 61 miljarder kronor 2020 och vi tillför 44 miljarder kronor 2021. Det är pengar som kommuner och regioner kan använda till att exempelvis stärka äldreomsorgen och skolan. Vi täcker tre gånger så mycket som de beräknade förlorade skatteintäkterna på grund av Coronakrisen.
 • I detta ingår en historisk satsning på svensk äldreomsorg med en bred permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg med 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom regeringens äldreomsorgslyft med ytterligare 1,7 miljarder kronor 2021. Tillsammans med de medel som aviserades när äldreomsorgslyftet presenterades i våras innebär det 7,4 miljarder kronor till svensk äldreomsorg 2021.
 • Det generella statsbidraget – det vill säga statens ekonomiska bidrag till kommuner och regioner – har dessutom höjts permanent med 22,5 miljarder kronor hittills under mandatperioden. Även detta pengar regioner och kommuner kan använda för att exempelvis stärka vården, skolan och äldreomsorgen.
 • Ett stort Likvärdighetsbidrag till skolan som ska rikta resurser dit de behövs mest.
 • Vi levererar nu på pensionärslöftet så att det ger upp till 5 000 kr mer om året i plånboken efter skatt till framförallt pensionärer i LO-yrken.
 • Den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension tas bort till 2023.
 • Sjukförsäkringen blir tryggare. Den kritiserade 180-dagarsgränsen ändras.

TRYGGHET FRÅN BROTT

2014-2018

 • Ökat stöd till brottsoffer.
 • Mål om tio tusen fler polisanställda till 2024 tillsammans med historiskt stora satsningar på polisen. Fördubblat antalet som utbildas till polis.
 • Skärpt straffet för grovt vapenbrott.
 • Utökat möjligheten att beslagta brottsvinster från kriminella
 • Höjt minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott.
 • Förenklat och förbättrat möjligheterna till kamerabevakning till exempel på brottsutsatta platser och där narkotika säljs.
 • Kriminaliserat försök, förberedelse och stämpling till grova olaga hot och vapenbrott.
 • Tillskjutit medel till Statens Institutionsstyrelse, SiS.
 • Förhandlat fram två blocköverskridande överenskommelser mot terrorism. Förstärkningar av Säkerhetspolisen.

2018 och framåt

 • Polisutbildning på två nya orter: Borås och Malmö.
 • Halvvägs till målet om tio tusen nya polisanställda. Rekordmånga poliser i riket – 20 900 stycken.
 • Kriminalvården får ca 4,6 mdkr för utökad platskapacitet och ökad beläggning perioden 2019-2023. Ny anstalt i Kalmar aviseras.
 • Straffrabatt för unga slopas för 18-20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse eller mer.
 • Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får bedriva kamerabevakning utan tillstånd från Datainspektionen (nu Integritetsskyddsmyndigheten).
 • Fler än 60 straffskärpningar sedan 2014 till exempel relaterade till den organiserade brottsligheten. Några exempel:
  • skärpt straff för mord.
  • samröre med en terroristorganisation kriminaliserat.
  • skärpt straff för grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott.
 • Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram.
 • Center mot våldsbejakande extremism har inrättats.
 • Alla punkter är klara eller på gång i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

MIGRATION, FÖRSVAR, UTRIKES, EU

2014-2018

 • Sverige erkände Palestina 2014. Sverige invalt i FNs Säkerhetsråd 2017-2018 med stor majoritet.
 • 2018 höjdes biståndet till 1 procent av BNI.
 • Gräns- och id-kontroller, den tillfälliga lagen, återvändandeavtal med Afghanistan. Migrationsverkets förvarsplatser har ökat med drygt 100 procent, från 257 till ca 520 platser.
 • Återaktivering av värnplikten och växande kullar av värnpliktiga. Återupprättad militär närvaro på Gotland. Överenskommelser om ca 26 miljarder kronor på försvaret 2016-2020.
 • Feministisk utrikespolitik införs.
 • Förbättrat utstationeringsdirektiv som bättre upprätthåller principen om lika lön för lika arbete – det går inte längre att i samma utsträckning konkurrera med osunda villkor eller dumpade löner.

2018 och framåt

 • Sverige är 2021 ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) igen efter 28 år.
 • Regeringens demokratisatsning, Drive for Democracy, har nått över en miljon över hela världen. Insatser under Corona-pandemin har bidragit till att stärka demokratiska krafter där demokratin och mänskliga rättigheter utmanas — inte minst fackligt förtroendevalda.
 • Regeringen har beslutat om den största satsningen på civilt försvar i modern tid. Sammanlagt förstärks det civila försvaret med 4,2 miljarder kronor fram till 2025.
 • Försvarspropositionen 2021-2025 innebär den största höjningen av anslagen på 70 år. Mellan 2015 och 2020 har nivån på anslagen till det militära försvaret ökat med 25 procent och under perioden 2021 till 2025 ökar nivån på anslagen med ytterligare ca 45 procent.
 • Regeringen föreslår ett nytt amfibieregemente i Göteborg, en flygflottilj i Uppsala och nya regementen i Arvidsjaur, Kristinehamn, Falun och Sollefteå med ett utbildningsdetachement i Östersund.
 • 2020 var antalet asylsökande det lägsta på tjugo år.
 • Införandet av en rättsstatsmekanism som villkorar stöd från EU:s budget med efterlevnad av rättsstatens principer.
 • Skärpta klimatmål på EU-nivå med nettominskning av utsläpp på minst 55% till 2030 jämfört med 1990.

Hela landet ska leva och växa

2014-2018

 • 21 beslut om att flytta ut hela eller delar av statliga myndigheter från huvudstaden, vilket hittills inneburit att knappt tusen tjänster har omlokaliserats till andra delar av landet.
 • Stora tillskott har gjorts för att rusta och bygga nya vägar och järnvägar, i hela landet.
 • En livsmedelsstrategi har sjösatts. Ett särskilt driftstödlänk till annan webbplats har införts för att öka tillgången till livsmedelsbutiker i glesbygd.
 • Cirka 5,5 miljarder kronor har satsats på bredbandsstöd och tusentals företag och hushåll har fått tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

2018 och framåt

 • Driftstödetlänk till annan webbplats, ett stöd till livsmedelsbutiker på landsbygden, fördubblas under 2018-2022. Cirka 270 butiker omfattades 2019.
 • Infrastruktursatsningar för att säkerställa tillgänglighet och transportförsörjning samt fortsatta satsningar på väg- och järnvägsunderhåll i hela landet.
 • Fler servicekontor – regeringen tillför 54 miljoner kronor 2020 för att öppna fler servicekontor. Inriktningen är att detta ska leda till minst 28 nya servicekontor och att ytterligare myndigheter ska anslutas till servicekontoren.
 • Mindre kommuner får bättre förutsättningar genom förändrat utjämningssystem. Regeringen fortsätter att avsätta särskilda medel för riktade insatser i kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Nationell bredbandssatsning om totalt 2,85 mdkr ( 2020-2025) samt cirka 1 mdkr 2019-2020 inom landsbygdsprogrammet.

Jämställdhet

2014-2018

 • En tredje reserverad (pappa-)månad i föräldraförsäkringen infördes.
 • Ny samtyckeslagstiftning, höjda straffa för grov våldtäkt och grov misshandel, stärk skydd mot trakasserier. Skärpta påföljder för överträdelse av kontaktförbud, nya bestämmelser för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
 • Regeringen gör också stora satsningar på att bekämpa hedersvåld- och förtrycklänk till annan webbplats med bland annat 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck.

2018 och framåt

 • Statsbudgeten för 2021 ger mer till kvinnor än till män och mer till vanligt folk där de tiondelar av befolkningen som har minst (decil 1-3) får den största procentuella höjningen av ekonomisk standard.
 • En samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Omfattar åtgärder 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.
 • Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor årligen 2020-2021 för att stärka de ideella kvinno- och tjejjourernas arbete.
facebook Twitter Email