Personal på sjukhus

En vård för framtiden

Alla sörmlänningar ska känna sig trygga med att få en vård som möter den enskildes behov. Vården ska vara anpassad utifrån människors förutsättningar och möjligheter att tillgodogöra sig den. Därför är det för oss Socialdemokrater en självklarhet att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad, där olika specialiteter samverkar för att lösa individens behov.

Trots coronapandemins enorma påfrestningar har Region Sörmland till stor del klarat av att ge sörmlänningarna den vård de behöver. Samtidigt har pandemin gett kunskap och erfarenheter som regionens verksamheter kan fortsätta bygga på. Under den kommande mandatperioden kommer vi socialdemokrater att prioritera att stärka tillgängligheten till hälso- och sjukvården samt beredskapen för framtida pandemier och andra kriser.

En tillgänglig vård

Hur tillgängligheten i vården ser ut skiljer sig mellan olika delar av landet och även inom vår region. Därför behöver varje arbete med tillgänglighet innebära att man studerar och åtgärdar de enskilda vårdförlopp där det finns problem. Oftast är det inte en ekonomisk fråga utan en fråga om hur organisationen lyckas med att rekrytera medarbetare till verksamheten. Ibland kan det även handla om att själva processerna behöver bli mer effektiva. En del i att effektivisera processer och personcentrera vården är att hålla en god och sammanhållen koordinering över vårdens olika delar, samt att säkerställa att dessa kommunicerar med varandra. Därför ska 1177 bedrivas i gemensam regi för att bättre jobba tillsammans med att övriga vården. Vi undviker därmed också att kommersiella intressen, snarare än patientens, påverkar de råd och upplysningar som ges.

En trygg vård

När man söker vård ska man känna sig trygg med att den vård man får bygger på kunskap och evidens och beprövad erfarenhet. Det gör att vi behöver motverka kommersialisering och marknadsstyrning av vården. Alla som söker vård i Sörmland ska känna sig trygga med att den håller hög kvalité. Nyköpings Lasarett, Kullbergska sjukhuset och Mälarsjukhuset ska prioriteras högt och vara naturliga hörnstenar i vården i vårt län.

Sörmland växer och vi blir fler. Detta ställer krav på att ambulanssjukvården har de resurser ambulanssjukvården behöver för att möta sörmlänningens behov av akuta insatser. Därför behöver vi förstärka ambulanssjukvården på olika sätt.

Sörmlänningarna ska heller inte tvingas söka privata vårdgivare för att inte regionen har möjlighet att ge dem vård. Alla ska också ha en fast vårdkontakt på vårdcentralen som känner ens sjukdomsbild. För att man ska känna sig trygg och få rätt behandling är bemötandet av hälso- och sjukvårdens medarbetare av yttersta vikt. Det är också viktigt att man som patient förstår vad vårdpersonalen säger.

En jämlik vård

Vården som hälso- och sjukvården erbjuder ska vara jämlik och ges utifrån behov. Den är inte beroende av plånbokens storlek, kön, etnicitet, utbildning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Hälso- och sjukvården behöver hitta nya sätt att nå grupper som inte söker sig självmant till vården trots att det är personer som har vårdbehov. Ett särskilt arbete med att förstärka den uppsökande vården ska därför påbörjas. Det är även viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att tänderna är en del av kroppen och vår egen tandvård, Folktandvården ska fortsätta utvecklas och erbjuda bra tandvård till rimliga priser.

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle är ett tryggare samhälle. Oavsett om du är man eller kvinna, flicka eller pojke får vi ett starkare samhälle om vi står upp för allas lika värde. Jämställdhet handlar i grund och botten om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv. Vi ska fortsätta att minska de obefogade löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi ska ha ett ökat fokus på kvinnodominerade yrkens arbetsmiljö inom vården.

Att vården ska vara jämställd och personcentrerad innebär att man får den vård man som individ behöver. Kunskaper om främjande av kvinnors hälsa behöver öka, till exempel kunskaper om endometrios och klimakteriet. Vården ska vara observant på omotiverade skillnader i vården som utgår från kön. Vården ska vara likvärdig för både flickor, pojkar, kvinnor och män. Mödravård och förlossningsvård ska vara trygg och jämlik i länet. Kunskap om klimakteriet ska öka. Med ett jämställdhetsperspektiv i hälso- och sjukvården kan vi se till att vården blir mer anpassad till individernas behov.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld behöver ständigt medvetandegöras. Inom vården möter vi både kvinnor och män som blivit utsatta av våld. Kunskapen kring bemötande av den som drabbats ska höjas och barnperspektivet stärkas.

HBTQ+

En större andel av HBTQ+ personer har sämre hälsa än befolkningen i genomsnitt. Exempelvis är självmordstankar och självmordsförsök vanligare bland HBTQ+ och i synnerhet bland transpersoner än bland heterosexuella i samma ålder. Ett skäl till detta kan vara att HBTQ+ personer möts av fördomar och kränkningar vilket påverkar hälsan. HBTQ+ personer är också mer exponerade för fysiskt och psykiskt våld. Anställda inom hälso- och sjukvården behöver goda kunskaper om HBTQ+ personers hela livssituation. Ett tillåtande och inkluderande samhälle kommer därutöver att påverka HBTQ+ personers hälsa positivt.

En sammanhållen vård för barn och unga

Regionens undersökning Liv och hälsa ung visar att den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar. Detta är inget som hälso- och sjukvården kan lösa ensam. Här behövs det ett bättre samarbete mellan regionen och våra kommuner.

Både stödet till barn och unga med lättare psykisk ohälsa och de i behov av specialistvård behöver utvecklas. Under den senaste mandatperioden har vi sett till att samtalsmottagning för barn och unga finns i alla kommuner i länet. Däremot skiljer sig väntetiderna åt. Här måste det ske en förbättring. Även barn- och ungdomspsykiatrin har alldeles för långa väntetider både till första besök och utredning. Dessa ska minska.

Barnens bästa ska gälla i Sörmland. Inga barn eller unga ska falla mellan stolarna inom regionen och mellan regionen och kommunerna. Det ska finnas en tydlig sammanhållen vård från det att barnen kommer till barnavårdscentralen till dess att de kliver in vuxenlivet. Samverkan mellan alla delar inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten ska bli bättre. Vi vill underlätta så att alla dessa parter ska kommunicera med varandra och dela information på ett sätt som gynnar barnet och ungdomen. Det ska finnas en tydlig samordnad individuell plan för alla barn och unga som har behov av stöd från flera parter. Familjecentraler är en bra arena för samverkan. Regionen ska under kommande mandatperiod i samarbete med kommunerna tillskapa fler familjecentraler, där utgångspunkten är prioritera förebyggande socialt- och hälsoarbete. Glappet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin ska överbryggas.

En sammanhållen vård för äldre

Att bli äldre innebär ofta att man kommer behöva mer stöd och vård av samhället. Det gör att den samverkan som finns mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg behöver utvecklas än mer. Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas och ofrivillig ensamhet bemötas. Vi behöver även nå grupper bland de äldre som idag inte finns i den kommunala omsorgen. Även 70-åringar ska få tillgång till Sörmlands hälsoprogram. Äldre personer riskerar oftare än andra att bli sjuka. Det vill vi förebygga med hjälp av vaccinationsprogram för alla som fyllt 65 år. Med ett avgiftsfritt vaccin mot influensa, bältros och pneumokocker (som kan leda till lunginflammation) minskar risken för sjukhusvård och följdsjukdomar, vilket ger ett friskare liv för Sörmlands äldre.

Eftersom både kommunerna och regionen har ett ansvar i dessa frågor behöver man gemensamt ta taktpinnen. Ett arbete pågår med så kallat ”nära vårdteam” där samverkan mellan regionen och kommunen förstärks. Vi vill att detta arbete permanentas och att fler nära vårdteam bildas.

En sammanhållen vård för personer med funktionsnedsättning

I hela samhället finns personer med både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Stödet till dessa handlar om mer än att förskriva hjälpmedel. Det handlar om att vårdens medarbetare har kunskap om fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt att individen bemöts utifrån dennes förutsättningar. I Sörmland har vi en särskild satsning för bättre och mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, så kallat SMO (samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning) inom primärvården. Eftersom befolkningen växer i Sörmland ser vi ett behov av att utöka den verksamheten. Regionen har även ansvaret tillsammans med kommunerna att förse våra invånare med olika typer av hjälpmedel. Ett hjälpmedel innebär att individen kan bli mer självständig, delaktig och aktiv. Vi socialdemokrater har tidigare sett till att läkemedel är avgiftsfritt för barn. Nu vill vi gå vidare med att se till så att hjälpmedel till barn blir avgiftsfria.

Vi Socialdemokrater vill

 • Skapa fler operationslag för att öka antalet operationer och korta väntetider.
 • Öka antalet vårdplatser utifrån de behov som finns.
 • Skapa fler nära vårdteam.
 • Ta fram en utbildning kring bemötande av personer som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Ta fram en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld.
 • Att vård- och omsorgspersonal ska ha god HBTQ+ kompetens.
 • Att HBTQ+ personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs.
 • Att alla barn och unga i behov av en sammanhållen vård ska ha en sammanhållen individuell plan.
 • Erbjuda alla barn förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett tidigt skede genom BVC och familjecentraler i alla delar av länet.
 • Öka antalet familjecentraler.
 • Ta fram ett samlat hälsovårdsprogram för barn och unga
 • Ge stöd till skolan att tidigt upptäcka barn och ungas psykiska ohälsa och kunna erbjuda stöd i mobilen, kontakt med frivilligorganisationer för att förebygga självmord.
 • Fortsätta utveckla ungdomsmottagningarna.
 • Fortsätta utveckla SMO (samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning).
 • Att våra sjukhus ska fortsatt driva i gemensam regi.
 • 1177 ska utvecklas och vara fortsatt i offentlig regi.
 • Införa patientkontrakt för att stärka patientens ställning och korta de samlade väntetider för personer med många vårdkontakter.
 • Utbilda och säkerställa att alla medarbetare har tillräckliga/goda kunskaper i svenska språket.
 • Öka kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre hos aktörer som möter äldre.

 

Nästa avsnitt: En vård i utveckling

Hela vårt program

facebook Twitter Email