En vård i utveckling

Allt fler lever allt längre. Det är ett fint kvitto på vad svensk socialdemokratisk välfärd och utveckling har åstadkommit. Vi kan idag göra alltmer inom hälso- och sjukvården. Tidigare livshotande sjukdomar har blivit kroniska sjukdomar och tidigare kroniska sjukdomar kan botas helt. Både vår kunskap om förebyggande arbete, olika behandlingar, medicinteknik och läkemedel utvecklas ständigt. För oss socialdemokrater är det självklart att sörmlänningen ska få ta del av denna positiva utveckling.

Sörmland som län har dock många utmaningar. Vår befolkning är äldre och vår folkhälsa är sämre än genomsnittet i Sverige. Detta innebär att vi behöver arbeta ännu mer på att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården genom samverkan, samt genom tidiga och förebyggande insatser. Vi vet att det är hälso- och sjukvårdens medarbetare som utgör själva kvaliteten i vården och ser till att den hela tiden utvecklas och blir bättre. Därför ska vi ha schyssta arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Förebyggande arbete

Hur vi lever våra liv påverkar hur vår hälsa kommer att vara på både kort och lång sikt. Det är därför av stor vikt att det förebyggande arbetet utvecklas i våra verksamheter och tillsammans med kommunerna och andra aktörer. Regionens hälsoinspiratörer har gjort ett mycket uppskattat och välbehövligt arbete under coronapandemin. Vi vill fortsätta utveckla den verksamheten. Vi kan idag se en utveckling i samhället där barnfetman och orörligheten både bland barn och unga ökar. Under 2021 har vi startat upp ett länsgemensamt arbete kring barnens bästa i Sörmland. Detta är ett arbete som under den kommande mandatperioden behöver stärkas i samverkan med föreningslivet i länet.

Att skapa förutsättningar för ett friskt och hälsosamt åldrande för våra äldre och ge stöd till anhöriga är mycket betydelsefullt. I detta arbete är våra pensionärsföreningar en viktig resurs. De kan också hjälpa till med att bryta till exempel den ofrivilliga ensamheten. Vi vill därför utveckla regionens samarbete med pensionärsföreningarna.

Vi ser idag att den psykiska ohälsan i alla åldrar ökar i samhället. Att motverka den ökade psykiska ohälsan är inget som regionen kan göra själv. Däremot ska regionen vara drivande i samarbetet med kommuner och andra aktörer. Hälso- och sjukvården behöver även utveckla sitt arbetssätt. Det handlar om allt ifrån bemötande av personer med psykisk ohälsa, förstärka brukarmedverkan inom psykiatrin, utveckla digitala stöd till att utveckla regionens mobila team inom psykiatrin. Den första kontakten om man mår dåligt får man allt som oftast på vårdcentralen. Där behöver tillgängligheten ökas och samverkan med specialistvården utvecklas. Förra mandatperioden gick vi till val på att införa en nollvision för suicid. Nollvisionen för suicid ska implementeras i samarbete med kommunerna och andra aktörer. Här har blåljussamverkan, samverkan mellan ambulans, polis och räddningstjänst en betydelsefull roll att fylla. Regionen ska fortsätta utbilda och utveckla insatser för att förhindra suicid.

Vi ska verka för att den psykiatriska vården och beroendevården samordnas så att den enskilde får den vård den behöver på den plats den behöver det. Det är av stort vikt att individen snabbt kan få vård och behandling för sitt missbruk.

Kompetensförsörjning/arbetsmiljö/ledarskap i Region Sörmland

Regionen ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Utan våra medarbetares kompetens och kunskap skulle inte sörmlänningen få så bra vård som idag. Bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling på sin arbetsplats är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi vill i ännu större omfattning ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet och gå från detaljerad styrning till tillitbaserad styrning.

Det främsta skälet till att vår hälso- och sjukvård har problem med tillgänglighet beror på bristen på utbildad personal. Vi har under många år arbetat på att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare och det arbetet ska fortsätta. Vi har gjort det möjligt för våra anställda att med ett studiestöd från regionen på 10 000 kronor i månaden läsa till sjuksköterska eller paramedicinare. Vi har sett till så att fler sjuksköterskor kan läsa till specialistsjuksköterskor med full betalning. Vi vill se ytterligare förstärkning av praktiknära forskning genom mer utvecklat samarbete mellan regionen och Mälardalens universitet. Då får både medarbetare och sörmlänningar del av forskningens framsteg genom en bättre välfärd och arbetsplats. Vi har gett fler läkare möjlighet att göra sin specialisttjänstgöring hos oss. Detta i syfte att våra medarbetare ska få fler arbetskamrater. Dessa satsningar ska givetvis fortsätta liksom arbetet med att utbilda våra chefer och ledare. Genom dessa samlade insatser kan vården för sörmlänningarna förbättras.

Ett stort arbete har bedrivits för att minska behovet av hyrpersonal. På grund av pandemin har dock behovet av ytterligare medarbetare prioriterats över att minska antalet inhyrd personal för att fylla verksamhetsbehoven, även om vi lyckades minska kostnaderna för hyrpersonal inom vissa yrkesgrupper. Fokus under nästa mandatperiod kommer att vara att se till så att vi har rätt kompetens på rätt plats och fortsätta arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal. Heltid ska vara en självklarhet och är en avgörande jämställdhetsfråga. Och grunden för en trygg anställning är en tillsvidareanställning.

Det räcker dock inte med att bara titta på vilket kompetensbehov det finns nu. Vi behöver också se framåt. Därför ska alla regionens verksamheter ha en kompetensbehovsplan där man ser på verksamhetens behov på längre sikt. Att medarbetarna har kontinuerlig tillgång till kompetensutveckling stärker välfärden som helhet genom att personalen har tillgång till senaste kunskap och forskning och det stärker den enskilde medarbetaren som rustas i ett livslångt lärande. Här handlar det också om att alla regionens yrkeskategorier arbetar på sin högsta möjliga kompetensnivå. Karriärvägar inom alla professioner ska tas fram. Vi är positiva till att även undersköterskor kan vidareutbilda sig till specialistundersköterska och vi vill att en särskild handlingsplan tas fram för detta.

Digitalisering

I Region Sörmland ska vi ta vara på digitaliseringens möjligheter. Men vi ska digitalisera med förnuft där vi vill att den digitala vården blir ett komplement till den fysiska vården. Som en mindre region bör vi inte eftersträva att vara först med att brett introducera den senaste tekniken. Däremot ska vi vara bland de första att implementera beprövad och utvärderad teknik. Den vård vi ska ge i Sörmland ska bygga på kunskap, evidens och beprövad erfarenhet även när det gäller digitalisering. Det är då vi på bästa sätt kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är det viktigt att vår hälso- och sjukvård är öppen för att tillsammans med andra aktörer pröva ut, utveckla och skapa evidens i ordnade testmiljöer.

Den digitala utvecklingen ska ske i nära samarbete med de anställda. Tillsammans med professionerna ska det genomföras ett digitalt språng i vården. Kompetensutveckling inom digital teknik, anpassat för respektive välfärdsverksamhet, ska genomföras. En översyn av hur digitala hjälpmedel, robotik och AI kan användas ska göras.

Ett utvecklingsområde för hälso- och sjukvården är så kallad hemmonitorering. Det innebär att man själv kan kontrollera till exempel blodtryck eller blodsockervärde, få egenvårdsråd utifrån dessa resultat och digitalt förmedla resultatet till sjukvården. Vi vill fortsätta utveckla och stärka arbetssätt kring hemmonitorering.

För att underlätta detta arbete ska utvecklingen med att dela information på ett enkelt och säkert sätt mellan olika huvudmän fortsätta.

Beredskap och robusthet

Coronapandemin har visat att vi behöver stärka vår beredskap för oförutsedda kriser. Det ska finnas en robusthet som gör att vården står stark när medborgaren behöver den som mest. Detta gör vi genom att fortsätta bygga om våra sjukhus till moderna och driftssäkra verksamheter. Vi vill se till så att regionens har ett tillräckligt stort lager av förbrukningsmaterial under 3 månader. Under de senaste åren har våra sjukhus drabbats av både elavbrott och att nätverk har gått ner. Vi ska därför förstärka vår förmåga när det gäller att hantera detta. Även IT-säkerheten behöver utvecklas för att minimera risker.

Vi Socialdemokrater vill

 • Utveckla arbetet med regionens pensionärsföreningar så att det blir en aktiv part när det gäller att driva frågor om det friska och hälsosamma åldrandet i Sörmland.
 • Hitta nya vägar att nå ut till grupper som inte söker upp vård aktivt.
 • Utveckla första linjens psykiatri med god tillgång till snabbt stöd och sedermera bedömning och behandling.
 • Att karriärvägar ska tas fram för alla professioner.
 • Ha en handlingsplan för att ta tillvara undersköterskor som utbildar sig till specialistundersköterskor.
 • Att alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en kompetensbehovsplan.
 • Möjliggöra/utöka vidareutbildning till specialistundersköterska inom olika områden.
 • Att hälso- och sjukvården ska utveckla sina digitala tjänster för att underlätta kontakten för medborgarna och på det sättet öka tillgängligheten för dem som inte är digitala.
 • Utveckla hemmonitorering inom minst två områden.
 • Förstärka vårt mellanlager så vi klarar tre månader utan leveranser.
 • Stärka Region Sörmlands förmåga att hantera en situation där Region Sörmlands digitala infrastruktur är utslagen.
 • Skapa en krigsorganisation för att säkerställa robusthet och förmåga samt stärka säkerhetsskyddet runt våra sjukhus
 • Införa handledning för personal som arbetar patientnära.

 

Nästa avsnitt: En vård som finns nära dig

Hela vårt program

facebook Twitter Email