Mälarsjukhuset under utveckling sommaren 2022.

Ett Sörmland som växer och utvecklas hållbart

Sörmland är ett län med en stolt industri- och arbetarhistoria. Idag är vi över 300 000 sörmlänningar och har en växande samhällsekonomi med gröna investeringar och bolag som ligger i internationell framkant. För oss socialdemokrater är den hållbara regionala utvecklingen ett verktyg för att uppfylla målet om människans frigörelse. Att studera, att arbeta och känna trygghet i vardagen i form av en inkomst och en välfärd som finns till där när man behöver den.

Vi socialdemokrater vet att Sörmland har utmaningar framför sig. Vi är ett län med en lägre utbildningsnivå och med en högre arbetslöshet än riket i snitt och det finns sårbarheter i sörmländsk arbetsmarknad och industri. Vi vet av erfarenhet att lågkonjunkturer slår hårdare mot Sörmland än mot andra regioner på grund av att vår utbildningsnivå är lägre. Vi ser också att Sörmland har högre andel långtidsarbetslöshet vilket är svårt för människor att bryta sig ur.

I samma anda vet vi även att vi står inför klimatomställning där Sörmland genomgår en grön industriell revolution. Från stål utan kol till teknik och logistik. De gröna jobben tryggar både vardagen för dagens generation men framför allt ger det en hållbar regional utveckling för framtida generationer, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Våra världsledande industriföretag har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna, utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna som ger trygghet till dagens och morgondagens generationer.

Sörmland har unika förutsättningar och ett unikt läge. Vi är övertygade om att med en hållbar regional utveckling, där regionen, våra kommuner och våra företag samarbetar kan vi vända utvecklingen i Sörmland.

En hållbar region

Region Sörmland är och ska fortsätta vara en ledande kraft i arbetet för ett hållbart samhälle. Vi gick till val 2018 på att regionen ska vara fossilfri 2030 och vi har under föregående mandatperioden stärkt vår position som hållbar region. Vi har bland annat fattat beslut om att när vi bygger om och bygger nytt ska det vara utifrån bra hållbarhet, beslutat om att ta fram laddinfrastruktur för elbilar och sett till så att våra bussar kör fossilfritt. Vi är stolta över det arbete som gjorts men vi ser att vi behöver bli ännu bättre. Takten i miljöomställningen behöver öka. Vi socialdemokrater ser att ett samlat hållbarhetsarbete på alla områden enligt Agenda 2030 – ekonomiskt, socialt och ekologiskt – är avgörande inför framtiden. En snabb klimatomställning och en stor hänsyn till vår gemensamma livsmiljö är grundläggande i arbetet för ett tryggt, robust och hållbart samhälle för alla våra medborgare.

För regionen handlar hållbarhetsarbetet om två olika spår. Dels handlar det om att regionen ska minskaklimatpåverkan i sin egen verksamhet och dels handlar det om hur regionen i sitt ansvar som regionalt utvecklingsansvarig samarbetar med andra intressenter för att Sörmland ska klara omställningen på ett bra sätt.

En stor del av regionens miljöpåverkan kommer av vår upphandling. Regionens upphandling ska styras av skarpa miljökrav och vi vill fortsätta öka andelen närproducerat. Arbetet med att hitta de mest miljövänliga alternativen ska fortgå. En annan del av kommer genom regionens energikonsumtion. En hel del har gjorts men det kvarstår energikällor inom Region Sörmland som baserar sig på fossila bränslen, det handlar om reservsystem, uppvärmning, framdrift, med mera. Vi socialdemokrater vill därför göra en kartläggning över var de kvarvarande fossila bränslena finns inom regionen. Målet är att ersätta dessa med hållbara energikällor och med slutmålet att Region Sörmland ska vara helt fossilfritt senast 2030. Slutligen har vi den klimatpåverkan regionen får genom placeringar av medarbetarnas pensionspengar. Här ska arbetet fortsätta med att se till så att regionens placeringar är hållbara.

I det andra spåret, regionens ansvar som regionalt utvecklingsansvaret vill utöka regionens samverkan och dialog med länsstyrelsen, kommuner, näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer. Det är bara genom att hjälpas åt vi kan skapa kraft, riktning och fart i det nödvändiga och brådskande arbetet för en hållbar utveckling i hela Sörmland.

Det pågår en nödvändig omställning av både industri- och transportsektorn användning av energi mot mer klimatneutrala alternativ. För industrin handlar det om att produktionen ställs om så att den använder sig av el och olika typer av förnyelsebara energialternativ. För transportsektorn handlar det om en omställning där givetvis el men även andra förnyelsebara drivmedel ingår. Det här innebär att produktion av både el och andra energibärare behöver bli både långsiktigt hållbar och mer lokal. Men det ställer också krav på att distributionssystemen av el utvecklas. Vi kan redan se de problem företag som vill ställa om till en mer hållbar produktion har och vi behöver tillsammans med näringslivet se till så att flaskhalsarna i distributionen av el tas bort. Då denna energiomställning påverkar mer än en kommun ska regionen Sörmlands vara en sammanhållande kraft för att se till så att omställningen inte tappar i kraft.

Ett gott exempel på framgångsrik samverkan på kommunal nivå är det så kallade Klimatprotokollet i Uppsala. Klimatprotokollet är sedan starten 2010 ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen. I Sörmland ser vi att modellen kan stå som förebild för oss både på kommunal och regional nivå. Vi socialdemokrater vill ta initiativet till att Region Sörmland blir först i landet med att skapa en klimatdriven regional samverkan av det här slaget. Utöver de positiva klimateffekterna är vi övertygade om att ett nära, väl förankrat och öppet klimatarbete i regioner, kommuner, akademi och industri blir allt viktigare för medborgarnas tilltro, hopp och engagemang inför framtiden.

Vi vill undersöka möjligheterna att tillsammans med länets kommuner ta fram en gemensam översiktsplan där användning av mark och vatten sätts i ett större perspektiv. Med ett stärkt hållbarhetsfokus behöver vi öka kunskaperna och få på plats fler åtgärder och tekniska lösningar för ett mer hållbart nyttjande av mark och vatten. Att minska vår klimatpåverkan, stärka den biologiska mångfalden samt minska läckage av näringsämnen och föroreningar till hav, sjöar och vattendrag är viktigt.

Vi Socialdemokrater vill

 • Att Region Sörmland ska fördubbla investeringarna i energi från solceller på egna fastigheter.
 • Starta en samverkan med kommuner, akademi, näringsliv och civilsamhälle för minskad klimatpåverkan (med Klimatprotokollet som inspiration).
 • Undersöka möjligheterna att tillsammans med länets kommuner ta fram en gemensam översiktsplan med hållbarhetsfokus.
 • Minska matsvinnet inom regionens verksamheter.
 • Öka investeringarna i en miljövänlig fordonsflotta.
 • Stärka utvecklingen av hållbara möten och hållbart resande.
 • Tillsammans med kommunerna ta fram en utbyggnadsstrategi för laddinfrastruktur.
 • Minska plastkonsumtionen inom regionens verksamheter.
 • Minska klimat avtrycket genom att servera mer närproducerad mat på våra inrättningar och grönsaker efter årstid.
 • Minska tjänsteresandet genom att använda digitala lösningar och använda oss av transportmedel som är fossilfria.
 • Kartlägga regionens fossila bränslekonsumtion med målet om en fossilfri region senast 2030.

 

Läs mer:

Sörmland i arbete

Infrastruktur och kollektivtrafik

Utbildning och kompetensförsörjning

Näringsliv och turism

Schyssta villkor vid upphandling

Kulturen som frigörande kraft

 

Hela vårt program

facebook Twitter Email