Monica Johansson vid en tågstation

Infrastruktur och kollektivtrafik

Samtidigt som det finns grupper med hög arbetslöshet ser vi satt både gemensamma och privata sektorn har svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Det betyder att fler ska utbilda sig till de jobb som finns, men också att den framtida inflyttningen och inpendlingen är präglad av att människor har den kompetens som krävs, eller relativt snabbt kan skaffa den. Det krävs därför investeringar i länets infrastruktur och trafik när den väl är på plats. Vi ska arbeta vidare för att Ostlänken fortsatt byggs och för att Västra stambanan, Svealandsbanan och sträckan Linköping-Sala rustas upp för att förbättra tillgänglighet och underlätta tågpendlandet. En kapacitetsförstärkning med dubbelspår på sträckan Folkesta-Rekarne, är viktig för såväl trafik på Svealandsbanan som mellan Linköping-Sala. Även godstransporterna på banan Oxelösund-Sala drar stora fördelar av det. Det är viktigt att trafiken såväl inom som ut och in i regionen kan stärkas, inte minst för att nå större arbetsmarknader och omkringliggande universitet och högskolor. Eskilstuna och Västerås delar nu på Mälardalens universitet och med en gemensam arbetsmarknad mellan städerna är det mycket viktigt med bra tågförbindelser, vilket är genomfört med ett kraftigt utökat utbud under 2021.

Det ska vara enkelt att bo och verka som sörmlänning i Sörmland och i Mälardalen och man ska kunna lita på kollektivtrafiken. Under föregående mandatperiod har det skett stora och mycket betydelsefulla förändringar och förbättringar när det gäller våra tåg. Dels körs det på alla sträckor med våra toppmoderna nya tågset. Dels har antalet avgångar utökats kraftigt. Vi har även tagit över driften av själva biljettsystemet. Det är viktigt för den storregionala arbetsmarknaden att kollektivtrafiken finns lätt tillgänglig, både med enkla biljettsystem och hög turtäthet. I dagsläget har Mälardalstrafiken enbart månadsbiljett för pendling som täcker flera sträckor och färdmedel såsom buss, pendel, tåg och tunnelbana. Vi socialdemokrater ser ett behov av att integrera flera trafikslag i samma biljettsystem, från hyrcykeln till tåget, från hyrbilen till tunnelbanan, även kallat för Mobility as a Service (MaaS). Vår vision är att man ska kunna resa med olika färdmedel på samma biljett. Därför vill vi verka för att utveckla det storregionala biljettsystemet mot ett MaaS-system där även enkelbiljetten ingår.

I Sörmland finns flera betydelsefulla infrastrukturella noder. Oxelösunds hamn, Eskilstunas logistiknav, kombiterminalen i Katrineholm och Skavsta flygplats är exempel på resultatet av stora investeringar och behöver därför vara prioriterade för en hållbar regional utveckling. På samma sätt behöver vi en regional strategi för utbyggnad av elnätet och regional elproduktion för att möjliggöra en hållbar omställning för befintligt näringsliv men också för att möjliggöra för nya etableringar och investeringar i Sörmlands näringsliv. Där så är möjligt ska vi även fortsätta investera i energi från solceller till våra verksamheter.

Vi vill se ett fortsatt arbete med riksvägarna 52, 53, 55, 56, 57 för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter och säkrare vägar. Även mindre vägar på landsbygden behöver det arbetas för. Sörmland behöver en större andel av de statliga investeringarna. För att klara omställningen mot e-fordon vill vi arbeta tillsammans i region och kommuner för att få mer laddinfrastruktur på plats i Sörmland. För regionen är det viktigt att säkerställa att det finns möjlighet till laddning vid de egna verksamheterna som sjukhus och vårdcentraler. Vi ser också stora behov av att bygga ut bredband. Den regionala infrastrukturen är eftersatt, vilket hämmar näringsliv och medborgare. Därför behövs det ett regionalt bredbandslyft.

Vi Socialdemokrater vill

  • Att Region Sörmland ska ta fram en länsövergripande strategi för ett regionalt bredbandslyft.
  • Prioritera våra logistiknav i den regionala utvecklingen.
  • Ta fram en regional strategi för energifrågor.
  • Verka för att Ostlänken byggs samt att Västra stambanan och Svealandsbanan rustas upp och att pendlingsmöjligheterna förbättras.
  • Arbeta för att sörmländska objekt ska prioriteras i nationella infrastrukturplaner och att länsplanen får tillräcklig nationell finansiering.
  • Verka för att utveckla ett storregionalt enkelbiljettsystem i Mälardalen.
  • Verka för att fler aktörer ansluter sig till Mälardalstrafikens biljettsystem.

 

Nästa avsnitt: Utbildning och kompetensförsörjning

HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email