Kulturen som frigörande kraft

Vi socialdemokrater ser konsten och kulturen som centrala delar av ett starkt och sunt samhälle. Att som individ eller grupp fritt få skapa, eller ta del av andras skapande, är det som ger oss var och en inspiration, väcker tankar och skapar engagemang. Konst och kultur är många gånger det som ger livet innehåll och mening. Kreativitet, nya intryck och utbyten av tankar och idéer är omistliga delar för oss människor. Därför ser vi att det är en uppgift för samhället att skapa förutsättningar och möjligheter för ett rikt, så väl professionellt som semiprofessionellt och ideellt kulturliv för alla som bor i länet, oavsett ålder och livserfarenheter. Konst och kulturuttryck kan sträcka sig över flera politikområden och bidra till konstruktiva och kreativa lösningar för att nyttja våra samlade resurser på ett bättre sätt.

Civilsamhällets eldsjälar och föreningsaktiva är helt avgörande för att skapa engagemang och möjligheter för upplevelser, gemenskap och kultur i hela länet. Denna del av kultursektorn ska värnas i regionens arbete med organisationsstöd. På motsvarande sätt ska folkbildningens kraft tas tillvara.

Alla regionens kulturverksamheter har till uppgift att i möjligaste mån möta medborgarna och framför allt barnen och länets äldre invånare där de finns. Uppdraget ska vara att finnas i länets alla delar. Regionen i samverkan med kommunerna säkerställa att alla barn mellan 5–15 får ta del av professionella scenkonstföreställningar inom dans, musik och teater två gånger per år i anslutning till skolan. Vi vill också införa subventionerade bussresor till länsmuseet för alla länets skolbarn. Vi vill ta använda digitaliseringens möjligheter inom kultursektorn för både produktion, visning, samlande och bevarande.

Nynäs Slott och naturreservat behöver synliggöras mer för länets invånare och möjligheten att ta sig dit med kollektivtrafik ses över. Ett Nynäs med alla sina naturtillgångar behöver göras känt och tillgängligt för fler sörmlänningar och tillresta både via land och hav. Tillsammans med Öknaskolan kan Nynäs göras till ett nav för gröna näringar, hållbarhets- och miljöfrågor i länet. Vi vill synliggöra och tillgängliggöra fler platser inom reservatet och sprida kunskaper om den unika miljön.

Vi Socialdemokrater vill

  • Att alla barn mellan 5–15 år ska två gånger per år få ta del av professionell scenkonst.
  • Att alla skolbarn ska erbjudas subventionerade bussresor till länsmuseet.
  • Utveckla arbetet med länets kulturplan för att stärka kulturens statliga stöd till länet, stärka regionens samverkan och samarbeten med alla länets kommuner, föreningsliv, kulturskapare och intressenter i kultursektorn.
  • Utveckla Nynäs till ett kluster för gröna näringar.

 

Läs mer i vårt Valprogram för 2023-2026

facebook Twitter Email