Näringsliv och turism

Utbildning, infrastruktur och god välfärd är centralt för ett bra näringslivsklimat. Goda förutsättningar till att starta och bedriva företag är avgörande för att utvecklingen. Även på detta område ser förutsättningarna olika ut i länet och lärdomar finns att dra av varandra. Våra organisationers, kommunernas och regionens bemötande och synsätt på företagande är viktigt och ska förbättras.  Regionen ska ta ett större ansvar för att skapa kontaktytor mellan länets företagare för att öka möjligheten till lokala och regionala affärer och jobb.

Sverige är ett exportland och Sörmland är en viktig del i att Sverige lyckas internationellt. I Sveriges handelspolitiska strategi ingår målet om att svenska företag ska röra sig uppåt i sina respektive värdekedjor. I Sörmland finns det många producenter som antingen skulle kunna exportera internationellt eller utöka sin export internationellt. Det skulle generera ge fler jobb och en starkare ekonomi för Sörmland. Därför vill vi socialdemokrater verka för att Sveriges handelspolitiska strategi också genomsyrar Sörmlands näringslivsklimat genom att skapa fler möjligheter för våra exporterande bolag att nå ut med sina produkter på den globala marknaden. Detta kan göras exempelvis i samverkan med statliga aktörer.

Vi socialdemokrater vet att risker uppstår i högre grad när man lägger äggen i samma korg. Sörmland är ett län med stora exportmöjligheter tack vare våra logistiknav kopplat till Mälaren, inlandet och Östersjön. Sörmland har dock en sysselsättning som har en högre koncentration till specifika sektorer. Vi ser fördelarna här med att verka för en mer differentierad näringslivsprofil som skapar motståndskraft i lågkonjunkturer genom utjämnande effekter. Därför vill vi verka för att attrahera och assistera näringslivet så att fler bolag som breddar Sörmlands näringslivsprofil kan etablera sig i Sörmland.

Vår vandringsled Sörmlandsleden och cykelled Näckrosleden är en mycket uppskattad möjlighet till rekreation och motion för sörmlänningen men även för turister. Här har regionen hjälp till med resurser för att skapa digitala kartor, appar, vägvisningar med mera. Samarbetet kring att synliggöra dessa leder ska fortsätta.

Sörmland är ett län som är rikt på både miljö och kultur och därmed också ett intressant besöksmål. Regionen arbetar redan idag tillsammans med andra aktörer för att stärka och synliggöra Sörmland som besöksmål. Detta arbete ska givetvis fortsätta och vi vill att regionen tillsammans med kommunerna tar fram en besöksnäringsstrategi.

En viktig aspekt på näringslivsutveckling är kulturfrågorna. Många olika kulturaktörer bidrar starkt till en regions attraktionskraft genom boende och arbetsmarknad som i sin tur ger ett starkare näringslivsklimat och främjar ekonomisk utveckling. Regionen ska stödja entreprenörer och företagare som vill utveckla sitt skapande till en affärsverksamhet sprungen ur den Kulturella och Kreativa Näringen och bidra till att skapa hållbara nätverk för dessa aktörer.

Vi Socialdemokrater vill

  • Att Region Sörmland ska stödja affärsutveckling för entreprenörer och företagare inom den kulturella och kreativa näringen i syfte att stärka sörmländsk attraktionskraft.
  • Att Region Sörmland ska arbeta kontaktskapande för att öka näringslivets möjligheter till lokala och regionala samarbeten och affärer.
  • Verka för ett länsexportprogram för att öka sörmländskt näringslivs globala export i samverkan med statliga aktörer.
  • Att Region Sörmland ska ta fram en strategi så att fler bolag i länet kliver uppåt i värdekedjorna.
  • Attrahera etableringar och investeringar till Sörmland i samverkan med statliga aktörer i syfte att öka länets differentierade näringslivsprofil.
  • Ta fram en ny besöksnäringsstrategi.

 

Nästa avsnitt: Schyssta villkor vid upphandling

HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email