Sörmland i arbete

Arbetslösheten i Sörmland är varierande. I några kommuner och i vissa grupper är den mycket låg, i andra mycket hög. Sammantaget är dock Sörmlands arbetslöshet högre än snittet i riket. Länets sammansättning och skillnader i utbildning, demografi, geografi och näringslivsprofil är de främsta faktorerna som påverkar huruvida man är i arbete eller ej. Goda kommunikationer och tillgång till utbildning på alla nivåer är avgörande för att minska arbetslösheten, ökar chanserna till arbete och omställning, samt möjligheterna för näringslivet att rekrytera den kompetens som man efterfrågar. Sörmland har en låg andel statliga arbeten. Regionen ska verka för statliga etableringar i länet.

Vi ser nu att det finns en god tillväxt av jobb, företag och en allmänt positiv utveckling i stora delar av länet. Socialdemokratins övergripande målsättning är full sysselsättning och vår ambition är att arbetslösheten i länet ska minska till hälften av dagens nivå, eller lägre. Utgångspunkten är att människor ska arbeta, studera och försörja sig själv. Samhällets roll är att stödja och vid behov av omställning möjliggöra detta, men inte varaktig behöva stå för människors försörjning. Kompetensglappet är större i Sörmland än i många andra län.

En orsak till den högre arbetslösheten är att delar av länets kommuner har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för flyktingmottagande och att den målgruppen i större utsträckning än tidigare har svårare på arbetsmarknaden, trots omfattande insatser. Det lägre svenska flyktingmottagandet behöver därför fortsatt bestå och fördelningen av det kvarvarande svenska mottagandet ska styras hårdare till kommuner med bäst förutsättningar till integration och egen försörjning. Att flyktingmottagande sker mer solidariskt mellan kommuner är än viktigare nu med tanke på flyktingströmmarna från kriget i Ukraina.

Alla kommuner omfattas av samma socialtjänstlag. Genom nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ska ett erfarenhetsutbyte ske för att så långt som möjligt harmonisera tillämpningen av regler samt stödja ett gemensamt synsätt på stöd, bidrag och oegentligheter och brottslighet kopplat till detta. Syftet är att stärka samhällsmålet om att alla som kan jobb ska jobba och att skattepengar ska användas till vad de är avsedda för. Det är en viktig del i den regionala utvecklingen att Sörmland är ett län och en region där detta är centralt.

 

Nästa avsnitt: Infrastruktur och kollektivtrafik

Hela vårt program

facebook Twitter Email