Utbildning och kompetensförsörjning

Region Sörmland har ett utvecklingsansvar över tillväxten i länet. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för Sörmlands fortsatta utveckling. En väl fungerande kompetensförsörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Frågan sträcker sig över ett antal olika politikområden och hanteras av aktörer på såväl nationell som på regional och lokal nivå. Vi Socialdemokrater är övertygade om att samverkan mellan alla aktörer är helt avgörande för att lyckas och att Region Sörmland ska vara navet och plattformen i den samverkan. Ett gott exempel på samverkan på regional och lokal nivå är vård och omsorgscollege. Här ska regionen fortsatt vara drivande.

Socialdemokraterna ser ett behov av en starkare samverkan i regionen i arbetet med att höja utbildningsnivån i länet. Yrkesvux, yrkes-, gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar är viktiga utbildningsinstanser i syfte att öka utbudet och tillgängligheten och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och pressa ner arbetslösheten. Vi ser också att en sådan utveckling är önskvärd inom länet och tillsammans med andra län vad gäller gymnasieutbildning och kvaliteten på den.

Mälardalens universitet har stor potential att verka som en positiv kraft i samverkan med politiken och industrin. Vi vill därför att Region Sörmland ska söka samarbete med Mälardalens Universitet för en utvecklingsstrategi och handlingsplan för hur universitetet kan skapa maximal nytta för regionen och hur regionen kan stärka universitetet.

Länets fyra folkhögskolor, inte mist de två som ägs av regionen, kan bidra som viktiga aktörer i länets kompetensförsörjning. Vi vill använda folkhögskolan för att bidra med utbildning för att individer ska uppnå behörighet till studier högre än gymnasienivå och ge dem uppdrag att anordna yrkesinriktade- eller riktade spetskompetensutbildningar som efterfrågas i det lokala och regionala perspektivet. Skolorna ska även arbeta med att motivera olika grupper i samhället till att komma vidare till studier och/eller arbete. En viktig aktör i folkbildningen är studieförbunden. Studieförbunden bidrar till att skapa möten och samtal mellan människor och bidrar till det livslånga lärandet. Regionen samverkar och stödjer våra olika studieförbund på regional nivå och detta samarbete ska regionen ta vara på.

Öknaskolan, med yrkesprogram kopplade till ”gröna näringarna”, utgör en viktig resurs för vårt län. Vi vill fortsatt ta ansvar för att denna sektor kan få rätt kompetens och förutom gymnasieutbildning för ungdomar erbjuda vuxenutbildning där branschen har en stor efterfrågan.

Vi Socialdemokrater vill

  • Införa ett länsgemensamt arbete ska öka utbud och tillgänglighet till utbildningar som kan pressa ner arbetslösheten, underlätta rekrytering och förstärka arbetsmarknadens kompetens i länet.
  • Att en gemensam regional strategi med Mälardalens Universitet ska tas fram för att dra nytta av lärosätets möjligheter.
  • Att folkhögskolan ska användas för att nå och motivera individer som riskerar utanförskap och anordna nischade utbildningar till jobb.
  • Att Öknaskolans yrkesprogram ska styras mot näringslivets behov.

 

Nästa avsnitt: Näringsliv och turism

HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email