Vi har halverat antalet överbeläggningar på våra sjukhus

Under dem senaste två åren har överbeläggningarna på våra sjukhus sjunkit med 50 procent enligt siffror från väntetider i vården. Denna förbättring är till stor gagn både för patienterna i den sörmländska vården samt för vårdpersonalen.

En av de största knäckfrågorna för landsting och regioner runtom i landet är dilemmat gällande överbeläggningar inom vården vilket innebär att en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats är en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning med god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Denna fråga har vi arbetat med under en längre period och vi kan nu se en markant förändring i antalet överbeläggningar. Under dem två gånga åren har det skett en stadig förbättring gällande antalet överbeläggningar på våra sjukhus, vilket gör att risken för vårdskador minskar samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Men vi är inte nöjda än och vi kommer fortsätta att arbeta hårt med denna viktiga fråga.

Att vi lyckats halvera antalet överbeläggningar på våra sjukhus är oerhört glädjande och det visar på att vårt idoga arbete med denna fråga gett resultat. Jag vill också ge en eloge till vår fantastiska personal som har en stor del i detta, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Statistiken för överbeläggningarna hittar du här: http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sormlands/Overbelaggning/

 

 

facebook Twitter Email