Vi tar ansvar för miljön

Utan en hållbar värld, ett hållbart Sverige och ett hållbart Sörmland finns ingen framtid. För oss som framåtsyftande rörelse är en ekologisk, social- och ekonomisk hållbar utveckling grunden för all politik.

En politik som utjämnar sociala skillnader och värnar miljön för framtida generationer. Den största utmaningen för regionen är att minska vår egen klimatpåverkan och resursförbrukning. Infrastrukturen och transporter, både person- och gods, måste präglas av hållbarhet.

Vi fortsätter arbetet med att reducera klimatpåverkan av regionens verksamheter genom att driva på arbetet med att hitta de mest miljövänliga alternativen. Vi ser att vi som offentlig aktör måste gå före och därför vill vi ha en vision om en fossilfri region år 2030. Socialdemokraterna är en kraft att lita på för en miljödriven utveckling.

facebook Twitter Email