Monica Johansson vid en tågstation

Ostlänken med tågstation vid Skavsta: en unik möjlighet för Stockholm- Mälarregionen

Ostlänken skapar en välbehövd regionförstoring genom den ökade kapaciteten för storregionalt resande. Så att människor ska kunna röra sig, näringslivet utvecklas och den gröna omställningen påskyndas. Den behövs också för vår beredskap. Precis som Stockholm Skavsta, som nyligen blev erkänd som en av landets 27 beredskapsflygplatser.

Transportinfrastruktur är av grundläggande betydelse för att stärka Sverige, för näringsliv och utveckling, för att möta omställningen som behöver ske samt för en stark beredskap i samhället. Regeringen beslutade innan jul att ”Trafikverket ska vidta kostnadsreducerande åtgärder, dock utan att det ska försena arbetet med Ostlänken nämnvärt”. Erfarenheterna visar historiskt att liknande beslut leder till förseningar och fördyringar av projekt som en följd av att arbetet stannar upp, ingångna avtal behöver brytas och senare nya upphandlingar genomföras.

Ostlänken står stadigt på egna ben och skapar regionförstoring genom ökad kapacitet för regionalt och storregionalt resande vilket stärker arbetspendling i stråket. Städer och kommuner länkas samman genom nya och förbättrade stationer och minskade restider. Samtidigt frigör det kapacitet för godstrafiken på Västra stambanan och Nyköpingsbanan vilket även stärker omställningen till mer godstrafik på järnvägen.

Regeringen beslutade i mitten av december att Stockholm Skavsta flygplats ska vara en av 27 beredskapsflygplatser i Sverige. Det är positivt att antalet beredskapsflygplatser ökat i landet. Att Stockholm Skavsta flygplats – redan idag viktig för Sveriges beredskap – nu bekräftas som beredskapsflygplats är glädjande. Stockholm Skavsta är en av få flygplatser i landet som är öppen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och med alla faciliteter som finns på flygplatsen är det en naturlig beredskapsflygplats. Stockholm Skavsta är en viktig gränsstation och har redan idag en unik roll med bland annat Kustbevakningen och svenskt brandflyg.
En god och utvecklad transportinfrastruktur är viktigt för Sverige och Stockholm-Mälarregionen utifrån tillgänglighet, attraktionskraft, näringslivsutveckling men även civil- och militär beredskap. Det är av stor vikt med långsiktiga och tydliga villkor från staten för att säkra nya investeringar och satsningar i vårt land, samtidigt som större nytta dras av de satsningar som redan görs. Stockholm Skavsta flygplats har en unik funktion, roll och möjlighet att stärka Sverige och Stockholm-Mälarregionens tillgänglighet, attraktionskraft och beredskap. Tillsammans med Ostlänken och stationen vid flygplatsen ökar dess betydelse ytterligare

Stockholm Skavsta flygplats har idag svenska privata och väl förankrade ägare som driver utvecklingen vid Stockholm Arlanda och som nu också driver på för utvecklingen på och vid Stockholm Skavsta. Tillsammans med Ostlänken och Skavsta resecentrum, som nu etableras, skapas en exklusiv möjlighet att knyta samman transportinfrastrukturen i regionen och stärka framförallt den internationella tillgängligheten till och från Sverige. Parallellt kan flygplatsen ytterligare kompletteras med fler funktioner och fortsätta utvecklas långsiktigt som en viktig pusselbit i en robust och modern flygplatsinfrastruktur. Redan idag agerar den redundans till flera andra flygplatser, inte minst Stockholm Arlanda, och skapar balans mellan norra och södra Stockholmsregionen.

Stockholm Skavsta flygplats etablerar ett nytt inflygningssystem under 2023 vilket gör att den kan hantera flyg i alla väder. Rullbanorna har kapacitet för alla flygplanstyper och redan idag har flygplatsen ett miljötillstånd redo för 75 000 flygrörelser och sex miljoner resenärer per år. Inom 10 mils radie finns tre miljoner invånare och med Ostlänken utvecklas tillgängligheten till och från flygplatsen kraftigt. Vi vill understryka att två internationella flygplatser, norr och söder om huvudstaden, med såväl tågtrafik som närhet till E4, ger ett mycket starkt transportsystem också i nationell och internationell jämförelse.

Staten har nu en unik möjlighet att stärka utvecklingen av landets transportinfrastruktur genom att ha ett helhetsperspektiv och se Ostlänken med ny station vid Stockholm Skavstas roll som en avgörande resurs i utvecklingen av Stockholm-Mälardalen. Och då samtidigt utveckla Sveriges och Stockholm-Mälarregionens tillgänglighet, attraktionskraft och beredskap. Investeringar görs idag och vi står redo att tillsammans med Arlandastad Group fortsätta utveckla flygplatsen, området kring flygplatsen och kringliggande infrastruktur och service. Vi vill betona att detta behöver ske i samspel med staten utan förseningar för Ostlänken och där staten behöver lyfta fram och tydliggöra Stockholm Skavsta flygplats viktiga roll i det nationella flygplatssystemet.

Staten, regionerna och kommunerna utmed stråket arbetar aktivt med att bygga Ostlänken med en station vid Stockholm Skavsta. Avslutningsvis vill vi peka på att regeringen har möjlighet att ge Trafikverket i uppdrag att påskynda utbyggnaden av etapp 1 av Ostlänken, istället för att riskera att försena tidplanen. Det skulle stärka tillgängligheten till Stockholm Skavsta och samtidigt stärka utvecklingen av Sverige.

Regeringen har signalerat att man prioriterar satsningar på tågtrafik som förbättrar möjligheterna att arbetspendla och som bidrar till regionförstoring. Ostlänken med tågstation vid Stockholm Skavsta flygplats är precis en sådan satsning och möjlighet. Tillsammans med Skavsta roll som utpekad beredskapsflygplats är det av stor betydelse att inte skapa förseningar utan istället hålla eller öka tempot i förverkligandet av Ostlänken.

facebook Twitter Email