Vår politik

Här kan du läsa kortfattat om vad vi socialdemokrater vill med vår politik för Region Sörmland. Vårt valprogram i sin helhet hittar du längs ned på sidan. På bilden: Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande och 1:a namn på vår lista till regionfullmäktige.

BÄSTA SJUKVÅRDEN – NÄR DU BEHÖVER DEN

Sjukvården måste bli bättre. Idag tvingas många vänta på sin vård. Många är också oroliga över att inte få den vård de behöver, om de skulle bli sjuka eller drabbas av en olycka. Så ska det inte vara. Vi vill skapa en köfri vård av hög kvalitet som alla får del av när de behöver den. Vi ska investera i ökad krisberedskap, lagerhållning och robusthet.

Vi vill sätta patienten främst och personalens arbetsvillkor i fokus. Det är många personalgrupper, kompetenser och verksamheter som måste samverka för en väl fungerande sjukvård. Att klara av löner, kompetensförsörjning, vidareutbildning, arbetsmiljö och tillräckligt många medarbetare i sjukvården är centralt. Det löser sig inte självt – och inte utan pengar. Därför ska vi prioritera sjukvårdens medarbetare. Så sätter vi även patienterna i fokus.

Vi vill säkerställa en demokratisk kontroll över välfärdens viktigaste verksamhet. Vi bygger ut, bygger om, utrustar och bemannar Mälarsjukhuset, Nyköpings Lasarett och Kullbergska sjukhuset för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra vårdresultat. Vi motsätter oss bestämt att sjukhusen ska privatiseras och slås sönder av vårdvalsmodeller och andra marknadsexperiment. Vår sjukvård ska bedrivas och finansieras gemensamt.

– Coronapandemin har lett till att köerna på sina håll ökat. Nu måste krafttag tas för att vården ska bli köfri. Monica Johansson, 1:a namn på Socialdemokraternas lista till regionfullmäktige.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

 • Att vården ska vara köfri
 • Skapa fler operationslag
 • Öka antalet vårdplatser
 • Förstärka ambulanssjukvården i hela länet
 • Driva och finansiera våra sjukhus i gemensam regi
 • Stoppa privatiseringar och marknadsexperiment

 

EN VÅRD SOM ÄR NÄRA

Vårdcentralerna är navet i den vård man behöver ofta. Därför vill vi att vårdcentralerna ska stärkas och att tillgängligheten ökar. Varje läkare ska ha ett begränsat antal patienter så att det går snabbare att få träffa en doktor när man behöver hjälp. Vi vill även öka möjligheterna att få läkarbesök i det egna hemmet, både digitalt och fysiskt.

Vi vill satsa på ökad kunskap om cancer på vårdcentralerna. Då kan de bidra ännu mer till tidig upptäckt av cancer och i rehabiliteringen efter behandling.

För våra barn och ungdomar är det viktigt att hjälpen finns nära. Förlossningsverksamheten stärks och barnsjukvården byggs ut med vår politik. Första linjens psykiatri för unga ska förbättras. Genom samverkan med skolan ska ohälsa upptäckas och stöd ges tidigt, innan problemen blivit allvarliga. Glappet mellan ungdoms- och vuxenpsykiatri ska överbryggas. För att tidigt ge stöd till barn och föräldrar vill vi tillskapa fler familjecentraler tillsammans med kommunerna, framför allt i utsatta områden.

När våra äldre har behov av hjälp och stöd ska vården vara sammanhållen och ges på bästa sätt, oavsett om det är kommunen eller regionen som är ansvarig. För att förbättra sjukvården för äldre vill vi öka läkarmedverkan i äldreomsorgen.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

 • Stärka kompetensen kring cancer för tidigare upptäckt, behandling och rehabilitering
 • Ge mer resurser till våra vårdcentraler
 • Inrätta fler familjecentraler
 • Öka läkarmedverkan i äldreomsorgen

 

EN VÅRD ATT LITA PÅ

Personalen är viktigast för att vården ska vara bra. Regionen ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling på sin arbetsplats är en självklarhet för oss socialdemokrater. Medarbetarnas kompetens och erfarenhet ska bättre tas tillvara. Byråkrati ska motarbetas och administration minimeras.

Alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan och erbjudas möjligheter att såväl bredda som fördjupa sin kompetens. Regionen ska vara aktiv i att exempelvis sjuksköterskor, barnmorskor och läkare utbildas i våra verksamheter.

Digitaliseringens och e-hälsans möjligheter ska tas tillvara när det är lämpligt för patienter och personal. Digitala möten ska bli en självklar del av vården och fungera som ett komplement till den fysiska vården. 1177 ska fortsätta utvecklas och drivas i offentlig regi. Sjukvårdsrådgivning ska inte gynna vissa företags vinstintressen utan vara opartisk och oberoende.

Det är brist på personal inom alla yrken i vården. Därför måste regionen arbeta ännu hårdare på att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra arbetsvillkor.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

 • Att karriärvägar ska tas fram för alla yrken
 • Att alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan
 • Minska vårdpersonalens administration
 • Utveckla möjligheten till digitala hembesök av läkare
 • Driva 1177 utan privata vinstintressen

 

Mälarsjukhuset under utveckling sommaren 2022.
Mälarsjukhuset under utveckling sommaren 2022.

 

SJUKVÅRD SOM FUNGERAR OCH SKAPAR TRYGGHET

Socialdemokraterna vill skapa fler operationslag och vårdplatser för att göra vården köfri. Genom att förstärka ambulanssjukvården i hela länet kortas insatstider och tryggheten ökar.

Socialdemokraterna vill öka resurserna till vårdcentralerna för att förbättra tillgängligheten. Genom stärkt läkarmedverkan i äldreomsorgen ökar tryggheten för våra äldre. Stärkt kompetens kring cancer ger tidigare upptäckt och behandling.

Socialdemokraterna vill sätta personalens arbetsvillkor i centrum. Vi jobbar för minskad byråkrati, fler kollegor, karriärvägar för alla yrkesgrupper och kompetensutveckling för alla medarbetare.

Vi bygger ut, utrustar och bemannar våra sjukhus för bästa möjliga vårdresultat. De ska inte säljas ut eller utsättas för marknadsexperiment. Såväl sjukhusen som 1177 ska drivas utan privata vinstintressen. Den demokratiska kontrollen av välfärden ska tas tillbaka. 

 

ETT SÖRMLAND SOM UTVECKLAS

Idag är vi över 300 000 sörmlänningar och har en växande ekonomi med gröna investeringar och bolag som ligger i internationell framkant. Samtidigt har vi stora utmaningar med att alltför många står utanför arbetsmarknaden.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet vi kan skapa fler jobb genom att ligga i framkant på den gröna omställningen Region Sörmland ska bidra i detta arbete.

En del i att kunna göra bra miljömässiga val och stärker den regionala utvecklingen är att vi har en kollektivtrafik som fungerar. Det ska vara enkelt och billig att åka kollektivt. Med det nya reseavdraget kommer fler som åker buss och tåg till jobbet att få stöd från samhället.

Regionens kulturverksamhet och folkhögskolor bidrar både till regionens och individens utveckling. Därför är dessa verksamheter en självklar del i regionens arbete för oss socialdemokrater.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

 • Fördubbla investeringarna i energi från solceller på egna fastigheter
 • Öka investeringarna i en miljövänlig fordonsflotta
 • Ha ett enkelbiljettsystem med låga priser som fungerar i hela Mälardalen

 

Läs mer i vårt valprogram för Region Sörmland 2023-2026

Bli medlem här

facebook Twitter Email