En vård som finns nära dig

Hälso- och sjukvården ska finnas där när du behöver den. Det är en utmaning att både regionen och kommunerna är ansvariga för hälso- och sjukvård som riktar sig till stora delar av våra invånare. Vi socialdemokrater är drivande i att utveckla samverkan mellan regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Det ska vara rätt vård på rätt plats i rätt tid.

Vårdcentralen är navet i den nära vården. Det är på vårdcentralen man oftast träffar en läkare. Det är på vårdcentralen man oftast tar sina prover. Vårdcentralerna ska fortsätta att stärkas och tillgängligheten ska öka. Vi har tre somatiska sjukhus i Sörmland. Dessa ska vi behålla och utveckla. Även samverkan mellan vårdcentralerna och sjukhusen ska förbättras. Samtidigt är Sörmland allt för litet för att kunna erbjuda den mycket högspecialiserade vården. Därför ska vår samverkan med andra regioner utvecklas.

Digitaliseringen medför att alltmer hälso- och sjukvård kan ske i hemmet. Samtidigt är det för oss socialdemokrater en självklarhet att den som inte klarar av att ta del av digitaliseringen ska ha samma rätt till vård. Digitaliseringen ger även möjlighet till att förbättra kommunikationen mellan olika vårdnivåer. Detta är en mycket positiv utveckling.

Våra vårdcentraler

Under den gånga mandatperioden fattade vi beslut om att införa ett tak för antalet listade patienter per läkare på våra vårdcentraler. Genom denna åtgärd kan man få snabbare vård och patienten får en högre kontinuitet. Studier visar att kontinuitet ger en både säkrare och effektivare vård. Det innebär också att läkaren kan få mer tid för varje patient och därmed få större möjligheter att se hela patientens hälsotillstånd. Taket innebär också att våra läkare får en bättre arbetsmiljö och att möjligheten att rekrytera nya läkare därmed stärks. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att fortsätta vidareutbildning av sjuksköterskor till distriktsköterskor.

Vårdcentralerna ska utveckla fler särskilda spår som är riktade mot äldre och personer med kroniska sjukdomar. Det är en metod som dessutom förbättrar tillgängligheten för andra patienter.

Det är viktigt att samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård fortsätter att utvecklas i det nära vårdperspektivet. Alla inom äldreomsorgen ska ha tillgång till en läkare dygnet runt och mobila team ska finnas.

Våra distriktssköterskemottagningar utför ett betydelsefullt arbete. Vi vill se över möjligheterna att utveckla dessa i samverkan med de kommunala verksamheter som finns där mottagningarna finns. Även nya distriktssköterskemottagningar ska startas om det behov uppstår.

Våra sjukhus

Det byggs som aldrig förr i och runt våra sjukhus. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att kunna erbjuda framtidens vård och då måste vi också ha moderna vårdlokaler. Med våra tillbyggda och renoverade sjukhus kommer vi få mer effektiva arbetssätt där flöden och samverkansmöjligheter förbättras. Detta ska leda till en bättre tillgänglighet, minskade vårdrelaterade infektioner och en bättre arbetsmiljö. För oss är det en självklarhet att sjukhusen fortsatt ska ägas och drivas av regionen.

E-hälsa

Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. För oss socialdemokrater handlar detta om att våra sörmlänningar ges förutsättningar att vara aktiv medskapare i sin hälso- och sjukvård samt att individens förebyggande hälsoarbete förenklas. Det innebär också att vården utgår ifrån var invånaren finns och inte var vårdinrättningarna finns. Digitala möten ska bli en integrerad del av vården och verka som ett komplement till den fysiska vården.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården ger sörmlänningen möjlighet att få ett större inflytande över sin hälsa som möjligheterna att få kontakt med vården. Genom en ökad tillgång till digitala tjänster ökar vi samtidigt möjligheten för dem som inte är digitala att få en bättre tillgänglighet till fysiska vårdkontakter.

Samverkan ger närhet

Oavsett om det handlar om barn som behöver stöd av elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin eller den äldre som behöver stöd av hemsjukvården och specialistvården så ska samverkan mellan de kommunala verksamheterna och regionens verksamheter fungera. Det är när man känner tillit till varandras förmåga och samverkan fungerar som sörmlänningens behov och perspektiv är i centrum. Vi ska därför fortsätta att utveckla samverkan mellan våra aktörer, en samverkan som bygger på respekt och förståelse för varandras uppdrag och profession. Tillsammans för barnens bästa ska vara utgångspunkten i allt utvecklingsarbete som berör barn och unga. Familjecentraler är i det arbetet en naturlig mötesplats kring våra barn. I tidigare avsnitt har vi belyst hur vi vill att de ska utvecklas framåt.

Vi Socialdemokrater vill

  • Utveckla distriktssköterskemottagningarnas samverkan med kommunernas verksamheter.
  • Utöka möjligheten till att få läkarbesök i hemmet fysiskt eller digitalt.
  • Öka läkarmedverkan i äldreomsorgen ytterligare.

 

Nästa avsnitt: Ett Sörmland som växer och utvecklas hållbart

Hela vårt program

facebook Twitter Email