Regionfullmäktige i Sörmland september 2019

Rapport från regionfullmäktige 10 september

Sammanfattande rapport från regionfullmäktige i Sörmland den 10 september 2019.

Regionfullmäktige fattade beslut om:

Sammanträdesdatum 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Oppositionen yrkade på ett tilläggsförslag om ett fullmäktigesammanträde till, d.v.s. två dagars budgetfullmäktige. Det avslogs med motivering att vi redan utökat från fem sammanträden till sju från 2019. Efter votering avslogs tilläggsförslaget.

Att upphandla laboratoriemedicinska tjänster av en extern leverantör när nuvarande avtal går ut. Alla var eniga om detta beslut.

Fyra motioner, bl.a. om ungas psykiska hälsa, där vi utifrån diskussionerna kan konstatera att vi alla månar om både unga och funktionsnedsattas hälsa, men vi har lite olika syn på vad som görs och vad som bör göras inom vården. Majoriteten avslog en motion om att öka bemanningen på samtalsmottagningar med motiveringen att vi avsätter resurser i budget till verksamheterna. Vi fattar inte beslut om bemanning i regionfullmäktige.

Vi avslog även en motion om att slopa remisskrav, som just införts, för NP-utredningar med motiveringen att patienter som utreds av externa vårdgivare ska ingå i en tydlig vårdkedja, patienter får alltid en bedömning av sina symtom innan en neuropsykiatrisk utredning påbörjas och att de med störst behov får utredning först, att kvalitén i utredningarna säkerställs genom att remisser skickas till externa vårdgivare med samma kvalitetskrav som finns inom Region Sörmland.

Nio interpellationer besvarades också, bland annat om personalbemanning i primärvården, återigen om neuropsykologiska utredningar som vi diskuterat vid motionsbehandlingen.
Avgiftsfria sjukresor, vårdmoms och säker kraft till vården var ämnen som också diskuterades.

Valärenden behandlandes också där vi beslutade om uppdragen till förvaltningsrätt, hovrätt och kammarrätt. Vi beslutade om 35 poster det blev fem vakanta platser i förvaltningsrätten då SD:s beredning efter nya förutsättningar ej haft möjlighet att prioritera sina nomineringar.

Informationsärenden

Strömavbrottet på Nyköpings lasarett lördagen den 24 aug kl. 12,48
Det som hände vid ett planerat el-arbete var att i ett av regionens tre ställverk på Nyköpings lasarett blev en felmärkt kabel tyvärr inkopplad och ställverket kortslöts. Tack och lov så klarade sig personalen. Ljusbågen som uppstod och kortslutningen innebar att kulverten blev rökfylld och centrala delar av lasarettet blev strömlöst. När räddningstjänsten gjort sitt jobb och personalen tilläts att gå in i ställverket igen, kunde felet åtgärdas på en timme. Om strömmen inte hade kommit tillbaka innan kl.20.00 skulle alla patienter behövts evakueras. Det var 108 patienter på sjukhuset vid tillfället. Två intensivvårdspatienter flyttades genast. Akuten flyttades till Vårdcentralen Åsidan där det fanns ström. 18 ambulanser och bussar fanns beredda om evakueringen hade behövt fortsätta. Det fanns 156 vårdplatser tillgängliga på andra delar av Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och sjukhus i Östergötland eller Stockholm. Sjukvårdspersonalen gjorde ett mycket bra arbete och allt var förberett för en evakuering men strömmen kom tillbaka och den behövde inte genomföras. Händelseanalysen är inte klar men frågor som redan kommit fram är att titta närmare på hur ställverken är placerade, hur det är bäst att bygga i framtiden och hur vi har back-up. Allmänheten informerades omedelbart bl.a. via Region Sörmlands hemsida och 1177. Det var ett stort medialt intresse för denna händelse.

Framtidens Primärvårdsuppdrag
S
tyrgruppens arbete med demografisk utveckling i Sörmland har analyserats, workshops och styrgruppsmöten genomförts. Nu kommer diskussioner med kommunerna och fler styrgruppsmöten att genomföras. Beslut om nytt uppdrag kommer att tas i RS 20-03-03 och i RF 20-24-03. Uppdraget ska vara klart 20-03-31.

 

Alla ärenden kan du läsa här

Här kan du se eller lyssna till sammanträdet i efterhand

facebook Twitter Email